الياس افرا
الياس افرا

الياس افرا

دانشکده: مهندسی چوب و کاغذ

رتبه علمی: استاديار

گروه آموزشی: صنایع خمیر و کاغذ

پست الكترونيكي: afra(at)gau(dot)ac(dot)ir

  بازديد : 40585
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان