وبگاه شخصی الياس افرا

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
کتاب ها

نام اصلی کتابنام فارسی کتابمترجماننویسنده(گان)سال انتشارمحل انتشار
Enviromental control in pulp & paper indusry کنترل زیست محیطی آلاینده ها در صنایع کاغذسازی الیاس افرا  1389  
 مبانی ویژگی های کاغذ      
 تخریب چوب آلات در ساختمان      
 انتخاب و کاربرد چوب آلات تیمار شده      
 آزمون های فیزیکی کاغذ     انتشارات آییژ 


نام کتابمولفسال انتشارمحل انتشار
نقشه راه تأمین مواد اولیه و توسعه صنایع چوب و کاغذ کشور در افق 1404 ابوالقاسم خزائیان- قنبر ابراهیمی- علی محمد اسفندیاری- الیاس افرا- عبالعظیم آقاجانی- احمدجهان لتیباری-حسین رسالتی- شمس ا.. شریعت نژاد- تقی طبرسا- مسلم فدایی-احمد نوروزی 1389 انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 


  بازديد : 34175
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان