وبگاه شخصی الياس افرا

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
مقالات و همایش ها

 1. الیاس افرا، آرش باباوند, بررسی روش های اسیدزدایی از مواد کتابخانه ای و آرشیوی, چاپ و نشر, زمستان1390, شماره (1)
 2. پروانه نارچین، الیاس افرا، احمدرضا سرائیان، حسین رسالتی، پونه ابراهیمی, مروری برکاربرد خواص ضدمیکروبی نانوذرات نقره در صنایع نساجی و کاغذسازی و کامپوزیت ها, فصلنامه دنیای نانو, زمستان 1392, شماره (33)
 3. الهه مهری، علی قاسمیان، الیاس افرا، سید رحمان جعفری, معرفی و مقایسه روش های مختلف تولید نانوالیاف سلولزی, دنیای نانو, زمستان 1391
 4. منصوره سادات عنایتی، الیاس افرا، علی قاسمیان, اثر نانوذرات سلولزی بر ویژگی های کاغذ, علوم و فنون بسته بندی, زمستان 1391
 5. پروانه نارچین, الیاس افرا, خصوصیات، مکانیسم عملکرد و کاربردهای رس, فصلنامه دنیای نانو, تابستان 1393, شماره (35)
 6. پروانه نارچین, الیاس افرا, ساختار و رفتارمکانیکی سلولز نانوفیبریله شده و برخی مشتقات آن, فصلنامه دنیای نانو, پاییز 1393, شماره (36)
 7. الیاس افرا, ویژگی های کاغذ، در تکنیک های متداول چاپ و چاپ دیجیتال, چاپ و نشر, بهار 1391, شماره (2)
 8. رضا دشتبانی، حسین رسالتی، الیاس افرا, بررسی بهبود ویژگی های ضدمیکروبی و مقاومتی کاغذ بسته بندی با استفاده از کیتوزان, علوم و فنون بسته بندی, بهار 1391
 9. محمد مهدی هادیلام، الیاس افرا، علی قاسمیان، حسین یوسفی, مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان), مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان), 1392, شماره (2), 139-149
 10. الیاس افرا، صهبا علی نیا، حسین یوسفی, تأثیر مدت زمان اختلاط خمیر و نانوفیبر سلولز بر ویژگی هاي کاغذ تقویت شده حاصل , مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان), 1392, شماره (2), 151-160
 11. نازبخت حزبي و الياس افرا, بررسي اثر مدت زمان تيمار آنزيمي با اندوگلوكاناز و پالايش در بهبود ويژگي هاي خميركاغذ OCC, فصلنامة علمي – پژوهشي تحقيقات علوم چوب و كاغذ ايران, 1392, شماره (3), 417-434
 12. الياس افرا- ايمان اكبرپور, ارزيابي تاثير پالايش آنزيمي اندوگلوكاناز بر ويژگي هاي فيزيكي و مكانيكي كاغذ توليدي از خميركاغذ OCC, مجله صنايع چوب و كاغذ ايران, 1392, شماره (2), 119-131
 13. الیاس افرا- ایمان اکبرپور- حسین رسالتی- نازبخت حزبی, بررسی اثر آنزیمی اندوگلوکاناز بر پالایش پذیری و سرعت آب گیری خمیر کاغذ OCC, مجله علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران, 1392
 14. شیما دانتیسم- علی قاسمیان- احمدرضا سرائیان- الیاس افرا- مرتضی مشعلچیان, بررسی تأثیر اختلاط سطوح مختلف کاغذ مرکب زدایی شده مخلوط کاغذ باطله اداری بر ویژگی های خمیر کاغذ APMP تبریزی, مجله پژوهش-های علوم و فناوری چوب و جنگل, 1392
 15. ابوالقاسم خزاعيان، مهدي جنوبي،الياس افرا و محسن ضيايي, ارزيابي مقايسه اي ميان خواص بلورشدگي، حرارتي و مورفولوژيكي الياف خمير سودا آنتراكينون پوست و ساقه كنف, مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان), 1391, شماره (سوم), 143-158
 16. مژگان رسا، حسين رسالتي و الياس افرا, بررسي مقايسه اي روش هاي مختلف بهبود ويژگي هاي مقاومتي خميركاغذOCC, مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان), 1391, شماره (3), 41-58
 17. الیاس افرا, ارزیابی معایب ساختاری الیاف خمیر occ طی فرآیند جزجزسازی با غربال فشاری, مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان), 1391, شماره (1), 61-76
 18. الیاس افرا، حسین محمدی, ساقه گیاه جارو، ظرفیتی نو وباارزش از موادلیگنوسلولزس غیرچوبی برای صنعت خمیر و کاغذ, مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان), 1391, شماره (4), 21-40
 19. صهبا علی نیا، الیاس افرا، حسین یوسفی, تأثیر دمای اختلاط خمیر و نانوفیبر سلولز بر ویژگی های کاغذ, مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان), 1391
 20. الیاس افرا, حسین رسالتی, اثر جز جزسازی بر خواص کاغذ بدست آمده از خمیرکاغذ OCC بازیابی شده, مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان), 1388/11/3
 21. محمد مهدی هادیلام، الیاس افرا، حسین یوسفی, اثر استفاده از نانوفیبرهای سلولزی بر خواص کاغذ باگاس, نشریه جنگل و فرآورده های چوب
 22. نازبخت حزبی- الیاس افرا- حسین رسالتی, بررسی مقاسه ای تاثیر پیش پالایش و پس-پالایش آنزیمی بر ویژگی های خمیر OCC, مجله تحقیقات چوب و کاغذ ایران
 1. Elyas Afra, Hossein Yousefi, Mohamad Mahdi Hadilam, Takashi Nishino, Comparative effect of mechanical beating and nanofibrillation ofcellulose on paper properties made from bagasse and softwood pulps, Carbohydrate Polymers, 2013, شماره (97), 725-730
 2. P. Rezayati Charani - M. Dehghani-Firouzabadi - E. Afra - Blademo - A. Naderi - T. Lindstro, Production of microfibrillated cellulose from unbleached kraft pulp of Kenaf and Scotch Pine and its effect on the properties of hardwood kraft: microfibrillated cellulose paper, Cellulose, 2013, شماره (20/3), 2559-2567
 3. Somayeh Heydari- Ali Ghasemian- and Elias Afra, Effect of Carboxymethyl Cellulose, Cationic Surfactant and Alum on Strength Properties of Liner Paper Made from Old Corrugated Container (OCC), Word of sciences journal, 2013, شماره (3), 180-188
 4. Somayeh Heydari- Ali Ghasemian- and Elias Afra, Effects of Refining and Cationic Polyacrylamide on Strength Properties of Paper Made from Old Corrugated Container (OCC), Word of sciences journal, 2013, شماره (2), 1-8
 5. Alireza Ashori, Maryam Marashi, Ali Ghasemian, Elyas Afra, Utilization of Sugarcane Molasses as a dry Strength additive for old corrugated container recycled paper , Composites Part B: Engineering, 2012, شماره (45), 1595-1600
 6. P. Rezayati Charani, M. Dehghani- Firouzabadi, E. Afra & A. Shakeri, Rheological characterization of high concentrated MFC gel from kenaf unbleached pulp, Cellulose, 2012, شماره (20/2), 727-740
 7. Elyas Afra, Hessein Resalati, James Alen Olson, and Kambiz Pourtahmasi, Assessment of occ pulp fractionation using fibre passage ratio model, Appota juarnal, 2009/12
 1. Atashafrooz M., Afra E., Ghasemiyan A., Asadpur G., Production of Cellulose from Wheat Straw Using a Chemical-Ultrasonic Process, International congress on natural products, 2013/10/11, ایران, مشهد
 2. Atashafrooz M., Afra E., Ghasemiyan A., Asadpur G., Production of Cationic Nanofibrillated Cellulose from Etherification Processes, International congress on natural products, 2013/10/11, ایران, مشهد
 3. Pourchangiz M., Afra E., Resalati H., Mashkor, The Production of Cellulose Nanowhisker from Cellulose Microcrystal by Method of Acid Hydrolysis, International congress on natural products, 2013/10/11, ایران, مشهد
 4. Pourchangiz M., Afra E., Resalati H., Mashkor, The Effect of Cellulose Nanowhisker on Physical and Optical Properties of Paper, International congress on natural products, 2013/10/11, ایران, مشهد
 5. صهبا علی نیا- الیاس افرا, اثر مدت زمان اختلاط خمیر و سلولز نانوفیبریله شده(NFC) بر خواص کاغذ, کنفرانس ملی نانوفناوری و کاربرد آن در کشاورزی و منابع طبیعی, 2012/5/15, ایران, کرج
 6. الهه مهری، علی قاسمیان، الیاس افرا، سیدرحمان جعفری, انواع نانوسلولز و کاربردهای آن, همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم, 1392/6/21, ایران, همدان
 7. سهیلا چشمک، محمدرضا دهقانی فیروزآبادی، احمدرضا سرائیان، الیاس افرا, اثر پوشش پروتئین آب پنیر بر روی ویژگی های مقوای بسته بندی, اولین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی, 1392/12/8, ایران, گنبد
 8. پروانه نارچین، الیاس افرا، حسین رسالتی، احمدرضا سرائیان، پونه ابراهیمی, کاربرد فناوری نانو در ساختارهای سلولزی, اولین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی, 1392/12/8, ایران, گنبد
 9. مهدیس شفاعی، الیاس افرا، علی قاسمیان، محمدرضا دهقانی فیروزآبادی، پونه ابراهیمی, مطالعه تأثیر نانوذرات نقره برروی ویژگی¬های ضدباکتری کاغذهای بهداشتی, اولین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی, 1392/12/8, ایران, گنبد
 10. رضا دشتبانی- امیر قویدل- الیاس افرا, فرآیندهای مورد استفاده در ساخت کامپوزیت های سبز حاصل شده از نانو فیبریل های سلولزی, همایش ملی کاربردهای شیمی در فناوریهای نوین, 1391/8/25, ایران, اصفهان
 11. الهام خالقی نسب – الیاس افرا – مجید قاسمی, اثرات آلودگی هوا و نقش آن در ایجاد باران اسیدی به عنوان عامل اصلی در تخریب جنگل، محیط زیست و ایجاد خشکسالی, همایش ملی مقابله با بیابان زدایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران, 1391/5/25, ایران, اراک
 12. الهام خالقی نسب – الیاس افرا, بررسی ویژگی های نانوسلولز به عنوان عوامل کمک نگهدارنده و تاثیر آن روی خواص فیزیکی و اپتیکی کاغذ, همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های طبیعی, 1391/2/27, ایران, ساری
 13. ساحل رجبی - الیاس افرا , اصلاح ویژگی های خمیرکاغذ حاصل از کاه، توسط آنزیم سلولاز و زایلاناز, همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های طبیعی, 1391/2/27, ایران, ساری
 14. مسعود قهرمانی حبشی – پیمان علیزاده – الیاس افرا, درخت آسماندار و مقایسه ترکیب شیمیایی آن با سه گونه مهم کشور, همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های طبیعی, 1391/2/27, ایران, ساری
 15. رضا دشتبانی- الیاس افرا, تولید نانوفیبر سلولز از ضایعات پنبه با استفاده از روش الکترو ریسندگی, کنفرانس نانو محاسباتی, 1391/11/27, ایران, تهران
 16. سمیه حیدری – علی قاسمیان – الیاس افرا, بررسي اثر پالايش بر بهبود خواص مقاومتی و ویژگی های فیزیکی کاغذ لاینر حاصل از بازیات موای کنگره ای کهنه, همایش ملی شیمی سبز, 1390/9/23, ایران, کرمان
 17. الیاس افرا – ابوالقاسم خزاعیان, نقش آموزش در توسعه صنايع چوب و كاغذ, همایش ملی نقشه راه تامین مواد اولیه و توسعه صنایع چوب و کاغذ کشور در افق 1404, 1390/9/1, ایران, گرگان
 18. ابوالقاسم خزاعیان - الیاس افرا – صهبا علی نیا, بررسي روند تحقيقات و فناوري با هدف توسعه صنايع چوب و كاغذ كشور, همایش ملی نقشه راه تامین مواد اولیه و توسعه صنایع چوب و کاغذ کشور در افق 1404, 1390/9/1, ایران, گرگان
 19. الیاس افرا – عبدالله بریمانی آبکسری, بررسي وضعيت تجارت جهاني مبلمان و ارزيابي جايگاه ايران, همایش ملی نقشه راه تامین مواد اولیه و توسعه صنایع چوب و کاغذ کشور در افق 1404, 1390/9/1, ایران, گرگان
 20. الیاس افرا – ابوالقاسم خزاعیان – جواد زیارتی, بررسي وضعيت صنايع چوب و كاغذ كشور, همایش ملی نقشه راه تامین مواد اولیه و توسعه صنایع چوب و کاغذ کشور در افق 1404, 1390/9/1, ایران, گرگان
 21. فاضل چهره - دكتر ماستري – جوربنديان - دكتر افرا - دكتر شاكري, تاثير تيمار چوب صنوبر دلتوئيدس با نانوذرات اكسيد مس بر روي تغيير رنگ و زاويه تماس قطره, همايش رويكردهاي نوين در مديريت پايدار منابع طبيعي, 1390/8/26, ایران, تهران
 22. حامد متيني - دكتر الياس افرا, عدم آگاهي توليدكنندگان مبلمان چوبي از حفاظت چوب ، سدي در برابر ارتقا كيفيت و دوام توليدات داخلي, كنفرانس بين المللي تجارت جهاني, 1390/7, ایران, تهران
 23. صهبا علی نیا- الیاس افرا- حسین رسالتی – حسین یوسفی, تاثیر دمای اختلاط سوسپانسیون خمیر بر خواص مقاومتی کاغذ تقویت شده با سلولز نانوفیبریله شده(NFC), همایش ملی نانوبیو تکنولوژی, 1390/3/5, ایران, دامغان
 24. صهبا علی نیا- الیاس افرا- حسین رسالتی – حسین یوسفی, تاثیر زمان اختلاط سوسپانسیون خمیر بر زمان آبگیری و نفوذپذیری به هوای کاغذ تقویت شده با سلولز نانوفیبریله شده(NFC), همایش ملی نانوبیو تکنولوژی, 1390/3/5, ایران, دامغان
 25. نازبخت حزبي - الياس افرا - حسين رسالتي, بررسي تاثير مقدار بهينه آنزيم سلولار و خواص فيزيكي و مكانيكي خمير occ, همايش ملي مديريت كشاورزي, 1390/3/5, ایران, جهرم
 26. ایمان اکبرپور – مژده مشکور – الیاس افرا, Preparation of Nano or Micro Scale Cellulose Films and Their Properties in Different Cellulosic Resources , کنفرانس ملی نانومواد و نانوتکنولوژی, 1390/12/10, ایران, شاهرود
 27. صهبا علی نیا- الیاس افرا, نانوفیبر سلولز و بررسی کاربرد آن در بهبود ویژگی های کاغذ, همایش ملی نانو مواد و نانوتکنولوژی, 1390/12/10, ایران, شاهرود
 28. صهبا علی نیا- الیاس افرا- حسین یوسفی, اثر دمای اختلاط خمیر و سلولز نانوفیبریله شده(NFC) بر خواص کاغذ, همایش ملی نانوبیو تکنولوژی, 1390/12/10, ایران, شاهرود
 29. عبدالله بريماني - دكتر علي رفيقي - دكتر الياس افرا, كاغذ نانو الياف شفاف نوري, همايش تكنولو‍ژي نانو, 1389/11, ایران, یزد
 30. ساحل رجبی – الیاس افرا, بررسی فرآیند خمیرسازی بیولوژیکی و عملکرد آن بر کاهش بار پساب در مرحله رنگبری خمیر کرافت پهن برگان, همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی, ایران, گرگان
 31. ساحل رجبی – الیاس افرا, بکارگیری علم بیوتکنولوژی به منظور تولید خمیرهای بیومکانیکی در صنعت خمیر وکاغذ , همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی, ایران, گرگان

    بازديد : 34172
  Copyright © 2014
  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان