وبگاه شخصی الياس افرا

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
مسوولیت های اجرایی

انجمن علمي داخلي و خارجي

نام انجمنكشورتاريخ
ازتا
انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران ایران 1388/3/12 1389/3/12 


هيات مديره/شوراي اجرايي انجمن علمي

خدمات به انجمن علمي يا نشرياتاین خدمات شامل سردبيري - عضو هيات تحريريه - نقاد - داور - مشاور و... می باشد.

نام انجمن علمي يا نشريهسمت يا نوع خدمتتاريخ
ازتا
پژوهش های علوم وفناوری چوب و جنگل مدیر داخلی 1388 1389 
پژوهش های علوم وفناوری چوب و جنگل کمک سردبیر 1389 1391 
نشریه تخصصی چاپ و گرافیک (دانشگاه جامع علمی کاربردی) عضو هیأت تحریریه  1392  
نشریه علمی- دانشجویی دانشگاه گرگان تحت عنوان نیماد مدیر مسئول 1392  


عضويت در شوراها و كميته هاي گوناگون آموزش عالي در دانشگاه

نام شورا يا كميتهتاريخ
ازتا
گروه بازدیدکننده از موسسات ومراکز آموزش عالی استان 1392  


عضویت در کمیته علمی همایش ها

نام همايشزمان همايشنوع همکاري
عضو كميته علميعضو كميته اجراييعضو كميته برگزاركنندهدبير
نقشه راه توسعه صنایع چوب و کاغذ کشور در افق 1404 1390/9/1-2 خير خير خير بله 
اولین همایش تامین مواد اولیه و توسعه صنایع چوب و کاغذ کشور 1387 خير بله بله خير 


مسئوليتهاي اجرايي و پستهاي مديريت

شرحمحلتاريخ
ازتا
معاون  دانشکده مهندسی چوب وکاغذ 1390/6/5 تاکنون 
مسئول امور اجرایی و عمومی "کانون هماهنگی دانش و صنعت چوب و کاغذ کشور" گرگان 1389/3/1 1389/9/1 
مسئول دبیرخانه و دبیر "کانون هماهنگی دانش و صنعت چوب و کاغذ کشور" گرگان 1389/9/1 تاکنون 
عضو هیأت مؤسس کانون صنعت اندیشه و هنر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  1392  


مشاركت عمده و اساسي در طراحي و راه اندازي دوره هاي جديد آموزش عالي

راه اندازي آزمايشگاه، كارگاه يا مركز تحقيقاتي

عنوانميزان مشاركتتاريخ راه اندازي
کمیته نانوفناوری دانشگاه  1390 
چهل و دومین گردهمایی روسای موسسات آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی کشور مسئول برگزاری نمایشگاه و عضو کمیته پذیرش  1388 


  بازديد : 34176
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان