وبگاه شخصی الياس افرا

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟


اطلاعات علمی

نام: الياس
نام خانوادگي: افرا
دانشكده: مهندسی چوب و کاغذ
گروه آموزشي: صنایع خمیر و کاغذ
رتبه علمی: استاديار
صفحه خانگي: http://afra.profcms.gau.ac.ir
پست الكترونيك: afra@gau.ac.irتحصیلاترشته/گرایشدانشگاهکشورتاریخ از ... تا
كارشناسيمهندسی صنایع چوب و کاغذ  گرگان ایران 1376 
كارشناسي ارشدمهندسی صنایع چوب و کاغذ  گرگان ایران 1383 
دكتريمهندسی صنایع چوب و کاغذ تهران ایران 1387  عنوان پایان نامه آخرین مدرک تحصیلی


فارسی: جزءجزءسازي خمير كاغذ كارتن كنگره اي كهنه با غربال فشاري و ارزيابي ويژگي هاي كاغذ حاصل
English:

مرتبهدانشگاهكشورتاريخ
ازتا
دانشیار علوم کشاورزی و منایع طبیعی گرگان ایران     تخصص اصلی


صنایع خمیر و کاغذ


آشنايي با زبانهاي خارجي : انگلیسی


  بازديد : 34171
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان