وبگاه شخصی الياس افرا

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
آموزشكارشناسي: تشریح وتشخیص چوب (آزمایشگاه درس در دو گروه مجزا ارائه می شود)- کارآموزی- شیمی چوب (آزمایشگاه درس در سه گروه مجزا ارائه می شود)- بررسی مسائل صنایع چوب- تصفیه آب و پساب


كارشناسي ارشد: آزمایشگاه خمیر و کاغذ پیشرفته (گروه 1)- آزمایشگاه خمیر و کاغذ پیشرفته (گروه 2)- فیزیک و مکانیک خمیر و کاغذ- مسایل ویژه - تحقیق نظری-
دكتري: آنالیز و کنترل فرایند در صنایع خمیر و کاغذ-


نام دانشجوعنوان رسالهمقطع تحصیلی
نازبخت حزبی پالایش آنزیمی خمیر OCC و ارزیابی تأثیر آن بر ویژگی های مقاومتی کاغذ حاصل کارشناسی ارشد 
صهبا علی نیا لاکانی  بررسی مقایسه ای خواص کاغذ حاصل از خمیر شیمیایی مکانیکی تقویت شده با سلولز نانوفیبریله شده (NFC) و سلولز میکروکریستال (MCC) کارشناسی ارشد 
مهرناز اسکندری ارزیابی روش های مختلف برای فرآوری نانوذرات رس و تأثیر آن بر خواص ضدمیکروبی خمیر کاغذ بهداشتی کارشناسی ارشد 
محمد مهدی هادی لام تولید و ارزیابی سلولز نانوفیبریله شده (NFC) از  کارشناسی ارشد 
مریم محمدی کمرودی فرآوری نانوذرات نقره و ارزیابی عملکرد آن بر خواص ضدمیکروبی خمیر و کاغذهای بهداشتی کارشناسی ارشد 
منصوره سادات عنایتی علی نیا ارزیابی کاغذ تقویت شده با نانوذرات حاصل از تیمار فراصوتی سلولز میکروکریستال (MCC) کارشناسی ارشد 
سعید محمدنژاد تولید سلولز نانوفیبریله شده (NFC) و استفاده از آن در پوشش دهی کاغذ به منظور بهبود ویژگی های سطحی، نوری و ممانعتی  کارشناسی ارشد 
محمدجواد پورچنگیز تولید و ارزیابی نانو ویسکر سلولز و استفاده از آن در بهبود ویژگی های کاغذ کارشناسی ارشد 
پروانه نارچین فرآوری نانوهیبرید نقره رس و بررسی اثر آن بر خواص ضدمیکروبی کاغذ کارشناسی ارشد 
مهدیس شفاعی بهبود ویژگی های مکانیکی و ضدباکتری کاغذ با استفاده از نانوسلولز تیمارشده با نانوذرات نقره کارشناسی ارشد 


تعداد پايان نامه هاي پايان يافته كارشناسي تحت راهنمايي:11


  بازديد : 34167
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان